REGLES LOCALS

 

Fora de límits

Estan definits per estaques blanques, així com per la tanca metàl·lica que delimita el camp per la part dreta del forat 1, i al fons, darrere del green del forat 8.

Obstruccions movibles

A més de les així definides per la Regla 24, es consideren obstruccions movibles les pedres en els bunkers (alleugeriment segons Regla 24-1).

Obstruccions inamovibles

A més de les així definides per la Regla 24, es consideren Obstruccions Inamovibles (alleugeriment segons la Regla 24-2):

a) Les marques de sortida de tots els forats,

b) Les estaques de senyalització dels obstacles d’aigua i dels terrenys en reparació,

c) Les estaques indicadores de distància al green,

d) Les estaques i cordes que delimiten els camins de passada dels cotxes,

i) Qualsevol cartell indicador.

Terrenys en reparació

Són Terrenys en reparació les àrees tancades assenyalades amb estaques blaves, negres o pintura blava o blanca. Quan una bola reposi en aquesta zona, ha de jugar-se obligatòriament fora d’ella, havent de procedir a l’alleugeriment d’acord amb la regla 25-1, excepte en aquells forats que existeixi una zona de dropatge.

Obstacles d’aigua lateral

A més dels marcats amb estaques vermelles, també tindran tal consideració, encara que no es trobin marcats, totes les rases de drenatge superficial i lleres obertes, continguin aigua o no. Aplicació de la regla 26.1

Col·locació de la bola

Una bola que reposa en el recorregut en una zona de gespa segada a ras pot ser aixecada sense penalitat i netejada. Abans d’aixecar la bola el jugador ha de marcar la seva posició. Una vegada aixecada la bola ha de col·locar-la en un punt dintre de la distància de 15 cm i no més prop del forat d’on reposava originalment, que no estigui en un obstacle ni en un green. Un jugador pot col·locar la seva bola solament una vegada i està en joc quan ha estat col·locada (Regla 20-4). Si la bola no queda en repòs en el lloc que és col·locada, es col·locarà en el punt més proper que pugui col·locar-se en repòs, no més prop del forat ni en un obstacle. Si la bola una vegada col·locada i en repòs, posteriorment es mou, no hi ha penalitat i la bola ha de ser jugada com estigui. Si el jugador no marca la bola abans d’aixecar-la o mogui la bola d’alguna altra forma, tal com fent-la rodar amb un pal, incorre en la penalitat d’un cop. Penalitat per infracció d’aquesta regla local: 2 cops.

 

Bola encastada (Regla 25-2)

Una bola encastada en el seu propi impacte en el terreny en qualsevol àrea de gespa segada a ras en el recorregut, pot ser aixecada, netejada i dropada, sense penalitat, tan prop com sigui possible del punt on reposava originalment, però no més prop del forat.

Penalitat per infracció d’aquesta Regla Local: 2 cops.

SUSPENSIÓ DEL JOC A CAUSA DE UNA SITUACIÓ DE PERILL

Quan el joc se suspengui a causa de una situació de perill, el jugador interromprà el joc i es refugiarà sense demora. Si no ho fa així, serà desqualificat. El senyal de suspensió immediata serà un toc de botzina.

RECOMANACIONS ALS JUGADORS

a). Jugar una bola provisional quan no es tingui constància clara d’on reposa la bola.

b). Aixecar la bola quan se supera el doble-bogey net. El Comitè de Competició podrà sancionar a aquells jugadors que reiteradament incompleixin aquesta norma.

c). En els pars 3, marcar les boles una vegada estiguin en el green, quan hagi un grup en el tee de sortida d’aquest forat.

d) Estar preparat per a realitzar el cop tan aviat hagi estat realitzat per altre company de joc.

e) Es pot alterar l’ordre de joc si amb això es beneficia el ritme de joc.

COMPORTAMENT EN EL CAMP

S’adverteix de la necessitat d’aplicar estrictament les normes d’etiqueta i comportament quant a:

·       Seguretat: especialment pel que fa al personal que es trobi treballant en el camp;

·       Consideració cap a altres jugadors: sorolls, telèfons mòbils, línia de put, etc.

·       Ritme de joc i prioritat en el camp: deixar passar si s’ha perdut forat, deixar bosses i vehicles en lloc adequat, abandó ràpid del green.

·       Cura del camp: allisar la sorra dels bunkers, arreglar els “piques” al green, reposar les gleves al carrer, no usar el put per a recollir la bola embocada.

Es recorda que sota la regla 33-7, el Comitè podrà desqualificar a un jugador per seriosa infracció d’aquestes normes de conducta, sense perjudici de l’aplicació de les sancions disciplinàries corresponents.

 

El Comitè de Competició